Folketingsvalg og fokus på samarbejde med branchen

Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd

Siden seneste nyhedsbrev i foråret har der været afholdt valg til folketinget, hvilket næppe er gået nogens næse forbi.

Folketingsvalget blev en kort og intens omgang med en valgkamp på kun 3 uger. Som ved andre valg gik vi til partierne for at få deres holdning til fire af vores mærkesager:

  • Hvordan vil partiet være med til at sikre MhS ønske om at bevare gårsdagens køretøjer på morgendagens veje?
  • Hvordan vil partiet være med til at sikre MhS ønske om en forenkling af de utallige og uigennemsigtige regler, der omfatter historiske motorkøretøjer?
  • Hvordan ser partiet de historiske motorkøretøjer som en del af vores fælles materielle kulturarv?
  • Hvad er partiets holdning til det nuværende afgiftsniveau i forbindelse med import af et historisk køretøj?

Desværre lykkedes det ikke at få svar fra nogen af partierne. Som interesseorganisation er den manglende deltagelse fra de politiske partier skuffende. Nok har vi set en valgkamp hvor emner som transport, bilafgifter og kultur har fyldt meget lidt, og veterankøretøjer desværre endnu mindre, men til trods for at veterankøretøjer ikke har den store mediemæssige slagkraft, er det en væsentlig del af dagligdagen for de 33.000 medlemmer i de klubber der er optaget i Motorhistorisk Samråd.

Det betyder dog ikke at vi giver op. Når støvet lægger sig efter regeringsdannelsen genoptager vi arbejdet med at sætte fokus på vores mærkesager, arbejde for at det bliver nemmere at være veterankøretøjsejer, og at vi forsat kan anvende vores køretøjer. Et folketingsvalg betyder altid udskiftning i medlemmerne af Folketinget, men det er glædeligt at se at flere af de medlemmer af folketinget, vi har haft en god dialog med, har modtaget genvalg, samtidig med at der er blevet valgt nye motorinteresserede ind. Fra Motorhistorisk Samråd skal der lyde et ”tillykke med valgt” og ”vi tales ved”.

Den megen debat omkring studenterkørsel og kravet om digitale kontrolapparater i veteranlastbiler har der også været skrevet meget om. Det har krævet en del af vores tid for at opnå et resultat, som vi kan være rimeligt tilfredse med. Justitsministeriet og Rigspolitiet har vurderet mulighederne for at stille andre krav til de veteranlastbiler hvori det, som vi har fremført for dem, ikke er muligt at montere moderne digitalt kontroludstyr. Man har valgt at godtage at der monteres gammeldags mekanisk fartskriver i lastbiler indregistreret første gang før 2006.

I Motorhistorisk Samråd ser vi naturligvis helst at der ikke stilles teknisk hindringer for anvendelsen af veterankøretøjer, men i dette tilfælde må vi erkende, at når EU lovgivningen ikke giver mulighed for dispensation, er dette måske det bedste resultat, vi kan opnå. Folketingsvalgets resultat har dog betydet nye ministre, herunder også skatteminister Karsten Lauritzen, som tidligere har haft en positiv holdning til studenterkørslen og har udtalt ”Selvfølgelig skal veteranbiler have lov og kører studenterkørsel – V vil tage initiativ til en politisk løsning på EU’s rigide krav”. I Motorhistorisk Samråd vil vi naturligvis gå i dialog med ministeren og Venstre regeringen for at se hvordan de bedst man medvirke til at sikrer at veterankøretøjerne ikke bliver klemt af lovgivningen i EU eller Danmark.

Det er dog samtidig en meget konkret sejr, at vi over for myndighederne kan bevise, at det ikke er meningsfyldt nu eller i fremtiden at stille krav til installering af digitalt udstyr i veterankøretøjer. Det lader sig ikke gøre teknisk, hvilket Justitsministeriet og Rigspolitiet afgørelse viser. Det er også baggrunden for at EU parlamentet tidligere har tilkendegivet at man i fremtiden vil friholde veterankøretøjer for denne type krav. Det er dog væsentligt, at vi i Motorhistorisk Samråd fortsat husker myndighederne på denne principbeslutning.

En arbejdsgruppe nedsat at bestyrelsen har arbejdet med en analyse af veteranforsikringsområdet, hvilket du kan læse mere om i dette nyhedsbrev. Sekretariatet har holdt sig travlt beskæftiget med henvendelser, som der er flest af i foråret, men ellers også arbejdet med blandt andet at få møder i stand med andre aktører i autobranchen.

Det har betydet, at vi har haft mulighed for at udvide vores netværk og skabe gode samarbejder i autobranchen. Det har blandt andet betydet, at vi har haft muligheden for på au2news, en branche TV kanal, over for branchen at gøre opmærksom på, at den danske autobranche har muligheden for at få del i de omkring 800 mio. kr., som veteranbilerne og deres ejere bruger om året. Ikke en ubetydelige sum.

Nu håber jeg, at de for alvor lange sommeraftener giver mig mulighed for at arbejde et par timer mere, så jeg kan komme helt i mål med de sidste opgaver som mangler opfølgning. Forhåbentligt bliver der stadig tid til at par aftentur i veteranbilen også.

På vegne af Motorhistorisk Samråds bestyrelse og sekretariat ønskes i alle en god sommer.
Søren Jacobsen – Formand

Stilhed før en sommerstorm

Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder, Motorhistorisk Samråd

Med sommerens komme forsvandt de største papirbunker på sekretariatets bord, efter et særdeles travlt forår, hvor mange henvendte sig til MhS, med en myriade af forskelligartede spørgsmål.

Inden vi går på sommerferie, så er der dog lige et par sager der skal ses på, og stilheden skal da også udnyttes til at få genoptaget arbejdet omkring nogle af vores mærkesager. Det betyder lige nu, at vi skal have taget kontakt til både de nye og de velkendte gamle folketingsmedlemmer efter deres indvælgelse til en ny tørn på Christiansborg, og at vi skal have fundet den række spørgsmål frem om afgifter, som vi tidligere har siddet med overfor SKAT. Dem skal de have endnu en gang.

I disse dage er den nye regering trukket i arbejdstøjet. Der udestår stadig indsværgelsen af de nye medlemmer af tinget, og fordelingen af visse udvalgsposter. Spændende for Motorhistorisk Samråd er, hvem der besætter de poster i regeringen og i de udvalg, vi har mest omgang med, altså trafik, kultur og skatteudvalgene m.m., om det er nogen, hvis politiske profil vi kender, eller det er nogle helt nye, vi skal lære at kende. Så snart vi kender de valgte, deres position og den nye regerings politiske dagsorden, så skal vi have etableret en række mødedatoer med henblik på at få fremført vores mærkesager videst muligt.

Det forlyder at SKAT har strammet deres fortolkning af veteranreglen omkring betaling af registreringsafgift, altså hvornår der skal betales efter den oprindelige nypris og hvornår der skal betales efter den nuværende handelspris. Det i sig selv afføder en del spørgsmål til SKAT, som vi sammen med en række andre spørgsmål, snarest vil søge afklaret.

Det bliver i sandhed en spændende sommer og et travlt efterår. Følg med her, på hjemmesiden og på Facebook. Man er også altid velkommen til at rettet henvendelse til sekretariatet for en statusopdatering, som altid er telefonnummeret 23 47 41 63 eller på mail mhs@motorhistorisk.dk.

Sekretariatet vil dog være ferielukket fra og med den 17. juli til og med den 3. august. Er der presserende spørgsmål i perioden, kan man på hjemmeside finde kontaktoplysninger på alle samrådets bestyrelsesmedlemmer.

Analyse af danske veteranforsikringstilbud

Af Steen Rode-Møller, formand for arbejdsgruppen

Motorhistorisk Samråd har nedsat en arbejdsgruppe, der har fået til opgave at analysere forsikringsmarkedet. Gennem de sidste måneder har vi forsøgt at kortlægge det meget brogede marked for veteran- og klassiske køretøjer. Det gælder såvel biler som motorcykler og knallerter.

Som de fleste sikkert er klar over, er det et forholdsvis begrænset antal forsikringsselskaber, der udbyder disse forsikringer. Derfor skulle man tro, at det ville være en temmelig overkommelig opgave at udarbejde en sammenligningsmatrix, men sådan er det ingenlunde. De syv selskaber, det drejer sig om, har grundlæggende et ret stort antal områder, hvor de er nogenlunde ens, men ud af de 31 sammenligningspunkter vi har koncentreret os om, er mere end halvdelen selskabsspecifikke.

Det betyder, at der f.eks. kan opnås forskellige rabatter, hvis man har andre forsikringer i samme selskab, hvis man ikke har vejhjælp med, hvis man er over 30 år, hvis man har flere veteran/klassiske køretøjer samlet osv. Men da det ikke er alle selskaber, der har de samme rabatter for de samme emneområder, er en 100% sammenligning svær – for ikke at sige umulig.

Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet et spørgeskema, som efter sommerferien bliver sendt til de respektive forsikringsselskaber. Baggrunden for dette er følgende: Der har de seneste år været et stigende antal trafikuheld med veteran- og klassiske biler, hvor ejeren ingen erstatning har kunnet få fra sit selskab, da selskabet har henholdt sig til interne regler om f.eks. originalitet, hvilket ofte beror på en vurdering fra selskabets assurandør – og ikke fra en vurderingsmand. Det er selvfølgelig heller ikke at forlange, at alle vurderingsmænd skal have kendskab til alle bilmærker og modeller, hvorfor tidstypiske former for ekstraudstyr måske kan synes som noget nutidigt “flitterstads”, bilen er blevet pyntet med. Mange tænker ikke over dette, og får sig derfor en slem forskrækkelse, når selskabet nægter at betale erstatning. Men det kan også være, at en lettere sænket bil – synet som veteranbil – bliver skadet, og derfor også får afslag på en erstatning.

Et af de spørgsmål, der derfor bliver stillet til selskaberne, er, at vi beder om en afklaring på, hvad og hvilke grænser selskabet har for at udbetale erstatning. Indtil videre er selskabet NORDISK VETERAN det eneste selskab, der har udsendt en forsøgsmæssig oversigt over, hvad man som kunde i selskabet kan tillade sig at ændre, for at køretøjet stadig kan betragtes som originalt.

Et andet interessant “mørketal” er, hvor mange uheld de enkelte selskaber har på årsbasis, og specielt i relation til ovenstående hvor mange uheld, der er blevet afvist – og ikke mindst hvorfor.

Arbejdsgruppen regner med at benytte sensommeren og efteråret til at gennemarbejde de forhåbentlig uddybende svar, vi får. Dette påtænker vi skal udmunde i en endelig rapport, som forhåbentlig kan være med til at fjerne nogle af de talrige usikkerhedsmomenter, der altid er, når man skal have sin gamle bil, motorcykel eller knallert forsikret.

Resultatet for den danske del af FIVA Undersøgelsen

Af Lars Genild, bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd

Som tidligere lovet har vi i Motorhistorisk Samråd, nu analyseret de rent danske data fra den store FIVA undersøgelse sidste år.

1.124 indehavere af samlet over 2.150 historiske køretøjer tog sig tid til at besvare spørgeskemaerne, hvilket der her fra skal lyde en stor tak for. Uden besvarelser ingen brugbare undersøgelser og uden valide undersøgelser ingen brugbare data at formidle til dem, som skal forstå og agere på vore behov.

Overordnet konklusion nummer et må være, at vi i Danmark faktisk ligner de andre Europæiske lande ganske meget, når der er tale om brug af de historiske køretøjer og motiverne for at eje dem.

I gennemsnit tilbagelægger de historiske køretøjer 1.682 km om året og bilerne kører omkring dobbelt så langt som motorcyklerne – dette svarer i øvrigt uhyre godt sammen med de tidligere undersøgelser lavet på det område.

At vi så i gennemsnit kun anvender køretøjer i 34 af årets potentielt mulige 365 dage, hænger nok især sammen med det danske vejr, der jo fra tid til anden er mere strålende end vi kunne ønske.

Over halvdelen af brugerne har angivet touring, events og det sociale som hovedmotiv for deres ejerskab af et historiske køretøj, mindre end én procent ser det som et investeringsprojekt og mindre end to har køretøjet med det formål at opbygge en samling. Mest vigtig er dog nok at mere end 75% angiver at de aldrig nogensinde har brugt køretøjet til ”daglig transport”, og af dem, der har sagt at dette er sket, meddeler mere end 75% at de aldrig har anvendt dem i myldretrafik.

Dette giver langt hen ad vejen meget mening, da det nok er de færreste som frivilligt ønsker at bringe deres kæreste eje ud i den battlezone kaldet ”myldretrafik”. Positivt nok understreger undersøgelsen også et allerede kendt forhold, nemlig at trafikanter i historiske køretøjer kører ufatteligt forsigtigt i forhold til ”almindelige” trafikanter, faktisk er der så få ulykker med historiske køretøjer involveret, at ulykkesfrekvensen er tæt på 1/10 af de almindelige køretøjer målt i forhold til kørte kilometre. Mindst lige så vigtig er, at ulykker med føreren af det historiske køretøj som skyldig part er signifikant lavere målt i forhold til normen.

Dette passer pænt ind i det forhold at veteranforsikringer er billigere (dummere er forsikringsselskaberne trods alt ikke) og i øvrigt også passer det med resultatet af en tysk undersøgelse, der angiver at førerens store omsorg for køretøjet langt opvejer den i teorien forøgede risiko de typisk ringere bremseevner, køreegenskaber og andre sikkerhedsmæssige/mekaniske forhold, der alt andet lige oftest er ved ældre køretøjer i forhold til nutidens køretøjer.

Årsmøde 2015

Af Johnny B. Rasmussen, Sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

Efter sommerferien er det tid til at sammensætte dagsorden og indkaldelse til Motorhistorisk Samråds næste generalforsamling, Årsmøde 2015.

Allerede nu kan vi dog oplyse klubberne at årsmødet også i år finder sted på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, og at årsmødet finder sted den 14. november fra kl. 9.00 – ca. 17.00 – Yderligere info om årsmødet vil tilgå klubberne, ifølge samrådets vedtægter.

Motorhistorisk Samråd håber rigtig mange klubber vil møde op og benytte den mulighed, der er her, for at blive hørt. Det er en sjælden lejlighed for veterankøretøjsklubberne i Danmark, til at sætte retning og mål for, hvordan vi bedst sikrer den fælles målsætning om “Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje”.

Læs mere nyt …

Yderligere artikler og information om Motorhistorisk Samråd, kan findes på www.motorhistorisk.dk eller mød os www.facebook.com/motorhistorisk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Motorhistorisk Samråd
www.motorhistorisk.dk
Mail: mhs@motorhistorisk.dk
Tlf. +45 23 47 41 63