Nyheder fra Motorhistorisk Samråd

I dette, årets sidste, nyhedsbrev kan du blandt andet læse om hvilken betydning FIVA’s Legislation Commission har for vores politiske arbejde i Danmark. Er du i gang med en renovering, vil du finde gode tips til at sikre at du beholder dine originale sorte nummerplader. Har du særligt interesse inden for at bevare viden omkring gammel mekanik, kan du læse om hvordan du kan biddrage.

God læselyst.

På vegne af bestyrelsen
Søren Jacobsen, formand

Præsentation af den nye bestyrelse for Motorhistorisk Samråd

Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

På et bestyrelsesmøde efter Motorhistorisk Samråds årsmøde konstitueres den nye bestyrelse i samrådet således:

Formand

Søren Jacobsen

Kasserer

Lisa Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Niels Jonassen

Bestyrelsesmedlem

Henning Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Lars Genild

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Kjær

Bestyrelsesmedlem

Michael Deichmann

Der ud over blev der for første gang valgt to personer som suppleanter til Motorhistorisk Samråds bestyrelse:

Suppleant

Steen Rode-Møller

Suppleant

H. C. Thing

Da den hidtidige revisor dermed var valgt ind i bestyrelsen skulle der vælges en ny til revisorposten:

Revisor

Paul Bjerring

En veterangrænse på 30 år

Af Søren Jacobsen, Formand for Motorhistorisk Samråd

I november afholdt blev Motorhistorisk Samråds årsmøde afholdt, hvilket for den samlede bestyrelse var en positiv oplevelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store opbakning vi fik i bestyrelsen og ikke mindst for den gode debat på årsmødet. Årsmødet er et vigtigt forum der giver os mulighed for at drøfte de udfordringer vi oplever med at eje og bruge vores køretøjer, men også et forum hvor klubberne har mulighed for at udveksle ideer og viden. Årsmødet betød også at der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, så vi nu igen er syv bestyrelsesmedlemmer og har friske kræfter på at tage fat på arbejdet i 2014.

Inden vi når 2014 vil jeg sætte fokus på et af de håndgribelige resultater vi har opnået i 2013 – en ændring af toldreglerne ved import af veterankøretøjer fra ikke EU lande. Ændringer betyder lavere toldsatser for veterankøretøjer, men også lige så vigtigt en ændring grænse for veterankøretøjer fra en 35 år til 30 år. Som en af Motorhistorisk Samråds mærkesager er netop en generel ændring af veterangrænsen til 30 år, og selv om der indtil nu kun er tale om en enkelt ændring af grænserne, er det er skridt den rigtige vej.

Det er MhS klare holdning af en grænse på 30 år er korrekt og passer til den udvikling vi ser i samfundet, ikke mindst de hurtigere udskift i bilparken vi oplever i dag. Med priser på nye biler helt ned til 65.000 kr. vil vi i fremtiden se en hurtigere udskiftning af bilerne, da støre reparationer på 5-7 år gamle biler kan betyde at mange vil finde det mere fornuftigt at købe en ny bil, end at ofre større reparationer på en ældre bil. Yderligere er det forventeligt at nye teknologier, blandt andet som følge af strengere regler fra EU, vil komme på markedet i et hurtigere tempo end i dag og presse ældre teknologi ud. Alt i alt betyder det at man vil se færre ældre biler på vejen, og at antallet af biler på 30 år vil være så få, at der er tale om veterankøretøjer.

Med håbet om en ændring af veterangrænsen i 2014, vil jeg ønsker Motorhistorisk Samråds medlemmer og samarbejdspartnere god jul og godt nytår.

Står dine emaljeplader til at redde?

Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

I Sekretariatet hører vi af og til om problemet med at udskyde et syn fordi et køretøj er under renovering, der mangler vigtige reservedele, eller andet der gør at man ikke kan overholde den af trafikstyrelsen fastsatte tidsfrist. Navnlig hvis der på køretøjet sidder et par originale emaljeplader, er det af stor vigtighed at disse ikke bliver indleveret til motorkontoret, hvis det på nogen måde kan undgås.

Man kan vælge at lade sit køretøj stilstandsforsikre, og så på den måde udskyde synsdatoen. Der er dog en vis procedure der skal følges for at dette skulle kunne lade sig gøre, inden for den tidsramme der er inden køretøjet falder for syn, og landbetjenten henter de gamle nummerplader

I Motorhistorisk Samråd ligger det os meget nært at bevare de gamle emaljeplader som er en væsentlig del af vores kulturhistorie, så for at udlede hvad der er processen, har vi været i kontakt med både forsikringsselskaber og Trafikstyrelsen. Det er nemlig ikke nok at blot stilstandsforsikre og så tro den hellige grav er velforvaret der efter.

Trafikstyrelsen oplyser og anbefaler at står man i en sådan situation, så starter man med at sende en ansøgning til dem enten på syn@trafikstyrelsen eller med et brev til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S. Her i beskriver man naturligvis hvad det er for et køretøj, og der ud over med hvilken begrundelse man ønsker at udsætte periodesynet. Da sagsbehandlingen kan tage noget tid, så er det en god ide at gøre dette straks man får indkaldelsen.

Når styrelsen har behandlet ansøgningen, og man står med en godkendelse på udsættelse af synsdatoen, så kan man gå til sit forsikringsselskab og bede om at få køretøjet stilstandsforsikret. Forsikringsselskabet er under normale omstændigheder ikke interesseret i at opbevare køretøjets nummerplader, men de kan dog kræve dem afmonteret og placeret under lås og slå. Man henvender sig derpå til Trafikstyrelsen igen med de nye forsikringspapirer, som derpå bekræfter ordningen.

I Motorhistorisk Samråd, håber vi at mange vil tage ved lære af dem der er kommet i klemme ved dette, således vi undgår at oprindelige emaljeplader indleveres til Skats Motorkontorer, og dermed forsvinder for evigt.

FIVA Legislation Commission – hvad er det og hvorfor?

Af Lars Genild, medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse.

Som planlagt blev undertegnede valgt ind i Legislation Commission på dette års FIVA generalforsamling.

FIVA har en række kommissioner, hvoraf Legislation Commission eller Kommissionen altid har været regnet som den, vi i Danmark har haft størst interesse i.

Kommissionen har til formål at følge op på og koordinere aktiviteter omkring lovgivningen i EU. Man har sin egen EU-lobbyist og arbejder generelt på at få medlemmerne af parlamentet til at indarbejde og huske de historiske køretøjer i de love der skabes.

Kommissionen består af ti medlemmer fra England, Holland, Belgien, Tyskland, Østrig, Italien, Tjekkiet, Sverige og som sagt Danmark, der mødes tre til fire gange årligt og ellers klarer de fleste ting over nettet.

Er dette så vigtigt?
Ja, uhyre vigtigt da mere og mere af den lovgivning vi har i Danmark har sit udspring i EU, og fordi der også arbejdes på at få ensrettet de enkelte landes lovgivning, så vi frit kan bevæge os imellem de europæiske lande.
Da indflydelse i væsentlig grad er muligt FØR en lov er nedfældet, kan vi ikke længere vente til kravene ankommer til de danske myndigheder, her er opgaven nemlig ofte alene at få den implementeret i dansk lov.

Behøver vi så en dansk organisation?
Ja, i allerhøjeste grad for selvom lovgivningen ofte formuleres i EU, så skabes den typisk på grundlag af arbejde i tekniske arbejdsgrupper, hvor de enkelte medlemslande deltager.
Derudover har mange af de enkelte landes parlamentsmedlemmer også et nationalt bagland, som de alt andet lige ønsker at afstemme deres arbejde med.

Hvordan fungerer det så?
Det foregår typisk således at vores lobbyist holder et vågent øje på eventuelle tiltag der på nogen måde kan påvirke vor historiske køretøjer.
Lobbyisten har også jævnligt møder med parlamentsmedlemmerne og lytter i almindelighed pænt på vandrørene i Bryssel.
Dette laves der en kort rapport omkring, så vi hele tiden har et rimeligt overblik.

Sker der noget eller høres der noget melder lobbyisten naturligvis omgående tilbage og der lægges en plan i kommissionen.
Da det er meget sjældent at tingene sker hen over natten, er der som regel rimelig tid til at vurdere konsekvenserne, aftale at man overvåger et kommende forløb, eller hvis sagen kræver en form for reaktion planlægge og koordinere denne.
Ofte aftales et mere eller mindre koordineret fællestiltag, hvor man nationalt påvirker sine egne politikere og parlamentsmedlemmer med forslag og holdninger, der er aftalt i fællesskab.

Hvad har Kommissionen bedrevet på det sidste?

I 2013 har opgaverne koncentreret sig om 6 punkter:

  • Roadworthiness Testing – på dansk, Køretøjssikkerhedspakken
  • Custom’s Code Explanatory Note on historic vehicles – Toldkoder ved import
  • Vehicle Registration – registrering på tværs af grænserne
  • Arbejdet for at nurse EU Parlamentets “Historic vehicle group” en vigtig uformel gruppe af parlamentsmedlemmer med interesse for ældre køretøjer
  • Revideret Socio-økonomisk køretøjsundersøgelse som kører i ti lande i 2014
  • Sikre en stadig overvågning af trusler og muligheder ved den politiske udvikling: REACH, Urban transport , LEZs

Især de to første punkter har krævet en del arbejde, men er samtidigt også meget vigtige. Her har det vigtigste været at få skabt en brugbar definition af de historiske køretøjer, så der kan differentieres mellem vor hobby og gamle udkørte vrag.
Toldkoderne er afsluttet og blev til vor fordel, medens køretøjssikkerhedspakken ikke er endeligt afklaret endnu.

Registrering af køretøjer på tværs af grænserne er bevidst udsat til efter det næste EU valg i 2015. Sagen er altså ikke død, men afventer valgresultatet. Den historisk gruppe, der har vist sig ganske betydende, kommer også til at skulle gendannes efter valget men kører i 2014.

FIVA lavede en stor europæisk undersøgelse i 2006 og det er på tide at få denne opdateret, så tallene bliver de aktuelle størrelser – derfor laves der en ny undersøgelse i foråret 2014.
Undersøgelsen kommer til at løbe i ti europæiske lande og bliver en ren internetbaseret undersøgelse. Danmark er med i undersøgelsen og der vil komme mere information herom.

En kommende større opgave bliver at få harmoniseret reglerne om Miljøzoner indenfor EU, på nuværende tidspunkt styres de ganske autonomt af de enkelte bykonger, så der er et behov for at få dem ensrettet og koordineret. En opgave som EU skulle være som skabt til.

Der er med andre ord hele tiden rigeligt at se til for Kommissionen, men samtidigt også positive resultater, der gør at arbejdet ofte giver mere mening.

FIVA har lige opdateret sin hjemside www.fiva.org og der kan man læse mere om Kommissionen under fanen ”Commissions”.

Med vanlig venlighed
Lars Genild

Nyt udvalg søsættes med fokus på “professionelle” veteranfolk

I løbet af 2014 vil FIVA offentliggøre sin nye socioøkonomiske undersøgelser, der skal klarlægge hvilke rammevilkår veterankøretøjshobbyen opererer under i disse år.

En væsentlig del af denne rundspørge bliver at få klarlagt hvilke professionelle der agerer inden for denne hobby, det være sig handel med biler og motorcykler, reservedele. Der er værksteder med speciale i de gamle håndværk og de gamle køretøjer. Der er også en del andre professionelle ude i periferien som eksempelvis journalister og tour-arrangører med videre.

Gennem Motorhistorisk Samråds netværk skal vi have indsamlet oplysninger om alle disse mennesker og deres forretninger. Det er vores forhåbning at MhS således kan skabe sig et overblik over den del af hobbyen, samtidig skal vi bruge de indsamlede oplysninger så vi kan komme i kontakt med dem i forbindelse med FIVA undersøgelsen.

Vi tænker at arbejdet med at indsamle disse oplysninger skal gå via vores klubber, men der bliver et behov for at indsamle og koordinere disse i et brugbart skema. Har du lyst til at deltage i et sådan udvalgsarbejde, så opfordres du hermed til at tage kontakt til sekretariatet. Vi forestiller os at det vil kræve et opstartsmøde og et afsluttende møde, begge arrangeret et centralt sted i landet, samt lidt e-mail korrespondance i den mellemliggende periode.

Sekretariatet holder ferielukket

Der er lukket for telefonbetjening fra og med d. 21. december til og med torsdag d. 2. januar 2014. E-mail henvendelser vil ligeledes også først blive besvaret efter den dato.

Yderligere artikler og information om Motorhistorisk Samråd, kan findes på www.motorhistorisk.dk eller mød os www.facebook.com/motorhistorisk.

Med venlig hilsen
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
www.motorhistorisk.dk
Mail: mhs@motorhistorisk.dk
Tlf. +45 23 47 41 63